Devotion Unplugged By Temple C...

Giresh Kulkarni

Devotion & Spirituality are tw...Read More

Ep 25 Ketu Graha - Moksh Ka Swaroop

17:32

Ep 24 Rahu Graha Ki Krupa Paye

17:25

Ep 23 Shani Dev - The Planet of Kar...

21:32

Ep 22 Shukra Graha - Venus, The Pla...

20:27

Ep 21 Kaal Bhairav Ashtakam - The P...

06:21

Ep 20 Guru Graha - Jupiter (Brahasp...

14:39

Ep 19 Budh Graha

17:25

Ep 18 Mangal Graha

18:14

Ep 17 Navagraha Special - Chandra

19:06

Ep 16 Surya Graha - The Giver of Po...

16:18

Ep 15 Navagraha - The Controllers o...

12:42

Ep 14 - Prathyangira Devi Anushthan...

15:45

Ep 13 - The Power of Devi Shakti Pe...

23:17

Ep 12 Bhagwan Mahadev Ko Kyun Kaha ...

21:29

Ep 11 Maha Vishnu Shaligram - Maha ...

16:09